Protivýbuchová prevence

Na základě podrobné analýzy technologického procesu navrhujeme a realizujeme vhodná opatření k minimalizaci rizik spojených nebezpečím výbuchu. Stanovujeme parametry požárně technických charakteristik (PTCH) látek nutných pro návrh protivýbuchové ochrany.

Našim zákazníkům pomáháme s návrhem ochrany před výbuchem s cílem nalézt technicky i ekonomicky optimální řešení.

ANALÝZA RIZIK

Zajišťujeme vypracování dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)  nezbytné pro naplňování Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. včetně vypracování protokolů o určení vnějších vlivů na elektrická zařízení. Na základě podrobné analýzy technologického procesu i vlastních zařízení navrhujeme vhodná opatření k eliminaci rizika iniciace a tím i následně rizika výbuchu.

DOTAZ NA CENU
STANOVENÍ PTCH KAPALIN

Nabízíme služby v oblasti stanovení požárně technických charakteristik kapalin.  Výsledky laboratorního stanovení  poskytují podklad pro  následnou analýzu rizik a zpracování dokumentace pro ochranu před výbuchem (DOPV).

Bod vzplanutí, Bod hoření, Teplota vznícení, Meze výbušnosti plynů a par, Výbuchové parametry, Limitní obsah kyslíku.

DOTAZ NA CENU
STANOVENÍ PTCH PRACHŮ

Nabízíme služby v oblasti stanovení požárně technických charakteristik prachu.  Výsledky laboratorního stanovení  poskytují podklad pro  následnou analýzu rizik a zpracování dokumentace pro ochranu před výbuchem (DOPV).

Sítový rozbor, Dolní mez výbušnosti (LEL), Minimální zápalná energie (MIE), Výbuchové parametry, Minimální, teplota vznícení vrstvy prachu, Sypná hustota, Vnitřní rezistivita látek, Limitní obsah kyslíku, Náchylnost k samovznícení, Termogravimetrie

DOTAZ NA CENU