Laboratorní prostředí

Laboratoře

Laboratoř může být nebezpečným místem s přítomností hořlavých materiálů či biologického nebezpečí.
Kromě toho existuje mnoho aspektů minimalizace rizik, které je třeba zvážit, aby se vytvořilo pracoviště,
které bude bezpečné a bude v souladu s právními předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti. Jedním
konkrétním nebezpečím, které je běžné pro mnoho typů laboratoří, od biologických až po fyzikální
výzkum, jsou nebezpečí úniku technických plynů.

Plyny mohou být samy o sobě chemickým nebezpečím v případě látek jako chlór (Cl2) a Oxidy dusíku
(NOx), které jsou žíravé a toxické. I zdánlivě neškodné plyny, jako je dusík (N2) a argon (Ar), které jsou
chemicky inertní, mohou představovat nebezpečí zadušení, pokud dojde k únikům na špatně větraných
místech. Další kategorií rizik, které představují plyny používané v laboratořích, je riziko výbuchu /
hořlavosti. Plyny jsou obvykle skladovány v tlakových lahvích a nesprávná manipulace může vést k
poškození lahve a následnému úniku hořlavého plynu. Přebytek kyslíku v atmosféře způsobený jeho
únikem z tlakové láhve mnohonásobně zvyšuje hořlavost různých materiálů, např. pracovního oblečení.

Některé plyny dále představují toxické nebezpečí, například oxid uhelnatý (CO) a oxid dusný (N2O).
Toxické plyny mají definované expoziční limity NPK-K a PEL . Úrovně expozičních limitů toxických plynů a
látek lze nalézt v příloze nařízení vlády NV361/2007 Sb., nebo v dodaných bezpečnostních listech látky.
Požadavkem je zajistit, aby zaměstnanci nebyli vystaveni hladinám vyšším než STEL nebo LTEL.

Detekované plyny: metan (CH4), vodík (H2) kyslík (O2), oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), chlór (Cl2),
amoniak (NH3) oxidy dusíku (NOx),

Doporučené produkty: