Distribuce Plynu

Přeprava CNG. LPG a ropných produktů představují v chemickém průmyslu mnoho nebezpečí spojených s únikem těchto látek do ovzduší, případně kontaminace životního prostředí.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), vodík (H2)

Doporučené produkty: