Zamezení iniciace

Zamezení iniciace

Výsledky těchto měření napomáhájí k rozhodnutí a analýze rizik účinnosti zdrojů iniciace a jejich odstraňování. Proto jsme vybrali z 13 různých zdrojů iniciace nejčastěji se vyskytující, jakými jsou elektrostatika, mechanická jiskra, horké povrchy a elektrická jiskra. Znalost těchto parametrů nám rovněž umožňuje přizpůsobit nabídku našich výrobků EX obchodu Vašim konkrétním podmínkám a tím i ušetřit Vaše náklady.

Elektrostatika

  • Měření antistatických vlastností oděvů dle ČSN EN 1149-1

V závislosti na používaných materiálech a stanovenému prostředí (zónám) lze se znalostí antistatických vlastností oděvů rozhodnout, zda vyhovují danému prostředí (zónám) a zda nejsou zdrojem iniciace.

  • Měření uzemnění, antistatických vlastností pomůcek (žebříky, nálevky, hadice, potrubí, plasty,…) dle ČSN CLC/TR 60079-32-1

 

Znalost těchto hodnot umožňuje navrhnout opatření pro odstraňování rizika výbuchu v souladu s NV č.406/2004 Sb.

  • Měření antistatických vlastností dopravníkových pásů, řemenů ČSN CLC/TR 60079-32-1

Při dopravě sypkých hmot a z provedených inspekcí vznikl s ohledem na časté nedostatky a reálného rizika výbuchu např. v přesypech požadavek našich zákazníku na inspekci a dodatečné vystavení atestů k dopravníkovým pásům a řemenům, v případě pozitivních výsledků inspekce.

Horké povrchy, žhavé částice

Laboratoř disponuje moderní technikou, kdy výsledky měření umožňují posoudit účinnost tohoto zdroje iniciace v rámci inspekce rizik iniciace ve výbušných prostředích. Metoda pomocí termovize umožňuje  rovněž odhalovat velmi účinný zdroj iniciace u skladování sypkých hmot a tou je samovznícení. Spolupracujeme se špičkovým pracovištěm na problematiku samovněcování prachů.

Mechanická jiskra

Pro zařízení, která jsou staršího data a nemají potřebné EU Prohlášení o shodě dle ATEX 114, nabízíme pro zaměstnavatele (uživatele) provést analýzu rizik, inspekci zařízení dle požadavků NV č. 406/2004 Sb. a ČSN EN 13 463-1 (ČSN EN ISO 80079-36). V případě kladných výsledků analýzy rizik zajistíme vydání Inspekčního certifikátu akreditačním inspekčním orgánem, čímž dojde dle požadavků NV č. 406/2004 Sb. k naplnění požadavku na odstranění iniciačního zdroje v prostorách s nebezpečím výbuchu a nemusí tak zařízení měnit.

Tuto službu nabízíme i výrobcům nových zařízení, kteří chtějí výrobek uvádět na trh v souladu se Zákonem č. 91/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Elektrická jiskra

Provádíme revize, inspekce elektrického zařízení včetně mobilního dle ČSN EN 60079-17 ed. 4. Inspekce rovněž kontroluje náležitosti dokumentace jako je nově EU Prohlášení o shodě (ATEX 114) nebo návody pro obsluhu, atd. Tato závěrečná inspekční zpráva podává přehled o vhodných a nevhodných instalacích v souladu s požadavky NV č. 406/2004 Sb. (ATEX 153 – DOPV) na odstranění iniciačních zdrojů.

Tato inspekce nám rovněž umožňuje podat Vám v případě zájmu ucelenou nabídku mobilních zařízení z našeho EX obchodu a to pro konkrétní zónu a skupinu výbušnosti, což Vám ušetří spoustu nákladů a vyhnete se tak zbytečně drahým zařízením nevhodné kategorie zařízení.