Hodnocení rizik, zóny s nebezpečím výbuchu:

PTCH nezbytné pro hodnocení rizik v rámci zavádění NV č. 406/2004 Sb.

 • Stanovení zrnitosti sítovým rozborem – sítový rozbor nabízí rozdělení částic na základě jejich velikosti. Slouží k stanovení střední velikosti zrna prachu. Čím je prach jemnější, tím vyšší je maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku a tím menší iniciační energie stačí k iniciaci prachovzdušné směsi.

 

 

 • Dolní mez výbušnosti (LEL) - nejnižší koncentrace směsi hořlavého prachu se vzduchem, při které je tato směs již výbušná. Tato hodnota je důležitá pro stanovení nebezpečných zón a pro stanovení podmínek předcházení vzniku výbušné atmosféry v rámci hodnocení rizik. Stanovuje se dle normy ČSN EN 14 034-3+A1.

 

 

 • Minimální iniciační energie (MIE ) - stanovení minimální energie jiskry, která zapálí rozvířený prach. Znalost hodnot této veličiny je důležitá pro posuzování potenciálního nebezpečí iniciace hořlavých a výbušných prachových směsí elektrostatickými a indukovanými výboji. Slouží pro vyloučení iniciačních zdrojů v rámci hodnocení rizik dle NV č. 406/2004 Sb. Stanovuje se dle normy ČSN EN 13 821.

 

 

 • Teploty vznícení prachu – v případě potřeby odstranění rizika iniciace od teploty je vhodná znalost i těchto parametrů.  
  Teplota vznícení usazeného prachu – tato hodnota umožňuje posoudit možnost vznícení usazené vrstvy prachu od horkých povrchů
  Teplota vznícení rozvířeného prachu – tato hodnota umožňuje posoudit možnost vznícení prachovzdušné směsi od horkých těles, apod.

 

 

Protivýbuchová ochrana:

PTCH nezbytné pro návrh protivýbuchové ochrany, jejichž nezbytnost vyplyne z hodnocení rizik v rámci zavádění NV č. 406/2004 Sb.

Výbuchové parametry stanovujeme dle norem ČSN EN 14 034-1+A1 a ČSN EN 14 034-2+A1.

 • Maximální výbuchový tlak pMAX. – je maximální tlak při výbuchu dané látky.
 • Rychlost nárůstu tlaku po iniciaci (dp/dt)MAX. – jedná se o maximální rychlost nárůstu tlaku v závislosti na čase.
 • Konstanta výbušnosti KST, třída výbušnosti St – konstanta nezbytná pro návrh protivýbuchové ochrany. Vypovídá o výbušných vlastnostech dané látky a na základě St se dělí prachy do tříd St1 - 3.

 

Ostatní PTCH a zkoušky:

 • Termogravimetrická analýza – zkoumaný prach je podroben teplotnímu režimu a monitorována je změna vlastnosti materiálu. Snadno a rychle stanovuje tepelnou nebo tepelně-oxidační stabilitu vzorku.

 

 • Stanovení náchylnosti k samovznícení – tato zkouška vypovídá o sklonech práškových materiálu k samovznícení.
 • Základní chemický rozbor – stanovení obsahu vody, popele a prchavé hořlaviny, stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
 • Stanovení vnitřní rezistivity sypkých látek – je důležité z důvodu zatřídění prachu do skupiny prachů (IIIA, IIIB a IIIC).
 • Sypná hustota - výpočet hmotnosti známého objemu prášku. Skladování materiálů, výpočty objemu zásobníků, apod.